Pamiętajcie – przegląd kominiarski to obowiązek. Jak często go robić?

Docieplenie części kominowej na strychu wełną mineralną fasadową 5cm
1 stycznia 2020

Jak często zlecać przegląd kominiarski?

Z ustawy o prawie budowlanym oraz rozporządzenia MSWiA w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków wynika że stan techniczny instalacji gazowych i przewodów kominowych trzeba sprawdzać minimum raz w roku.

Przepisy odnoszące się do czyszczenia przewodów dymowych i spalinowych mówią że paleniska opalane paliwem płynnym oraz gazowym muszą być czyszczone minimum raz raz na kwartał a paleniska opalane paliwem gazowym oraz płynnym raz na pół roku.

 

Komu zlecić przegląd kominiarski?

Przegląd kominiarski wykonać może tylko osoba z specjalistycznymi uprawnieniami – mistrz kominiarski. Jest to tytuł przyznawany przez Izbę Rzemieślniczą po zdaniu specjalistycznego egzaminu. W branży funkcjonują również pomocnicy kominiarscy oraz czeladnicy, ale takie osoby nie posiadają pełnych wymaganych uprawnień zawodowych.

Pamiętaj! Klient ma pełne prawo do poproszenia kominiarza o udokumentowanie kompetencji poprzez okazanie dokumentu potwierdzającego uprawnienia.

 

Jak wygląda kontrola kominiarska?

Mistrz kominiarski sprawdza stan techniczny przewodów kominowych, wentylacyjnych i służących do odprowadzania dymu. Kontrolowana jest także drożność oraz szczelność komina. Po zakończeniu przeglądu kominiarz powinien przedłożyć protokół z wykonanej kontroli, na którym powinien znaleźć się jego podpis. W przypadku stwierdzenia przez mistrza kominiarskiego jakichkolwiek nieprawidłowości ma on obowiązek powiadomić właściciela lub administratora nieruchomości o krokach, jakie należy podjąć, żeby zniwelować niebezpieczeństwo.

 

Przegląd kominiarski a ubezpieczenie domu/mieszkania

Towarzystwa Ubezpieczeniowe w zasadzie są zgodne, jeżeli chodzi o przeglądy kominiarskie – przy braku wymaganej prawem kontroli za szkody pożarowe ubezpieczonemu nie przysługuje żadne odszkodowanie. Należy więc pamiętać o konieczności corocznej kontroli kominów, ponieważ nawet jeśli jej brak nie jest bezpośrednio połączony z przyczyną szkody, to można być pewnym poważnych problemów z uzyskaniem rekompensaty finansowej z tytułu ubezpieczenia nieruchomości.

Ważne! 

Ubezpieczony musi udowodnić posiadanie ważnego przeglądu kominiarskiego. W przeciwnym razie TU ma prawo odmówić wypłaty odszkodowania.

 

Zapraszamy do zapoznania się z Komunikatem Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego do właścicieli, zarządców oraz użytkowników obiektów budowlanych w związku z sezonem jesienno-zimowym:

Szanowni Państwo,

brak szczelności i sprawności urządzeń spalających paliwa, instalacji kominowych i gazowych oraz brak drożności i właściwego ciągu przewodów wentylacyjnych są najczęstszymi przyczynami zatrucia tlenkiem węgla (czadem) oraz wybuchów gazu i pożarów.

Niebezpieczeństwo zaczadzenia wynika z faktu, że tlenek węgla jest gazem niewyczuwalnym dla człowieka. W związku z rozpoczęciem sezonu grzewczego przypominam, że na właścicielach i zarządcach obiektów budowlanych ciąży obowiązek zapewnienia co najmniej jednej w roku kontroli stanu technicznego użytkowanego obiektu budowlanego (zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt. 1 ustawy – Prawobudowlane). W szczególności polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego przewodów kominowych: dymowych, spalinowych i wentylacyjnych oraz instalacji gazowych.

Zgodnie z przepisami kontrolę stanu technicznego przewodów kominowych powinny przeprowadzać – w odniesieniu do przewodów dymowych oraz grawitacyjnych przewodów spalinowych i wentylacyjnych – osoby posiadające kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim lub osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności. W odniesieniu do kominów przemysłowych i kominów wolno stojących oraz kominów lub przewodów kominowych, w których ciąg kominowy jest wymuszony pracą urządzeń mechanicznych – tylko osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności.

Natomiast kontrolę instalacji gazowych mogą przeprowadzać osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności, jak również osoby posiadające kwalifikacje wymagane przy wykonywaniu dozoru nad eksploatacją urządzeń, instalacji oraz sieci gazowych.

W przypadku stwierdzenia uszkodzeń lub braków właściciel, zarządca lub użytkownik obiektu budowlanego, na których spoczywają obowiązki w zakresie napraw, określone w przepisach odrębnych bądź umowach, są obowiązani w czasie lub bezpośrednio po przeprowadzonej kontroli usunąć stwierdzone uszkodzenia i uzupełnić braki, które mogłyby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia bądź środowiska, a w szczególności katastrofę budowlaną, pożar, wybuch, porażenie prądem elektrycznym albo zatrucie gazem (art. 70 ust. 1 ustawy

– Prawo budowlane).
Przypominam również, że właściciele i zarządcy obiektów mają obowiązek usuwania zanieczyszczeń z przewodów dymowych i spalinowych (rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochronyprzeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów – Dz. U poz. 719 z późn. zm.).

Dorota Cabańska
p.o. Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego

Wyciąg z przepisów karnych:

• kto nie zapewnia wykonania okresowej kontroli podlega karze grzywny (art. 93 pkt 8 ustawy – Prawo budowlane),

• kto nie spełnia obowiązku utrzymania obiektu budowlanego w należytym stanie technicznym, użytkuje obiekt w sposób niezgodny z przepisami lub nie zapewnia bezpieczeństwa użytkowania obiektu budowlanego podlega karze grzywny nie mniejszej niż 100 stawek dziennych, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku (art. 91a ustawy – Prawo budowlane).

Warszawa, listopad 2020 r.

 

Żródło:

  • https://rankomat.pl
  • https://www.gunb.gov.pl

Komentarze są wyłączone.